Stadgar

1 §       Stiftelsens namn och säte
Stiftelsens fullständiga namn är Svelands stiftelse för djurens hälsa och livskvalitet och har sitt säte i Hässleholms kommun.

2 §       Stiftelsens ändamål

Syfte
Stiftelsen har till ändamål att främja vetenskaplig forskning till gagn för djurhälsa ur såväl ett etiskt som ett medicinskt perspektiv. Väsentligt är att stiftelsen med sin verksamhet främjar utvecklandet av sådana rön och metoder som kan påverka allmänhetens inställning till god djurhållning. Detta skall ske genom direkta anslag till enskilda utvecklings-, utbildnings och forskningsprojekt samt till organisationer och andra juridiska personer med verksamhet förenlig med stiftelsens övergripande ändamål.

Verksamhet
Stiftelsen skall verka för syftet genom:

  • Att lämna bidrag med lägst 80 % samt högst 90 % av stiftelsens årliga avkastning enligt beslut av stiftelsens styrelse förutsatt att ansökningar inkommit i enlighet med syftet ovan
  • Att lämna bidrag med lägst 0 samt högst 15 % av stiftelsens fria kapital enligt beslut av styrelsen.

Stiftelsen äger rätt att dela ut hela sitt kapital under förutsättning att styrelsen är enig därom. Stiftelsens kapital får dock ej delas ut i sin helhet förrän tidigast år 2022.

Destinatärer
Berättigade till bidrag från stiftelsen är fysiska samt juridiska personer som bedriver vetenskaplig forskning eller utveckling inom område som är förenliga med stiftelsens syfte.

3 §       Ansökan
Ansökan om bidrag skall göras på särskilt formulär eller separat skrivelse på sätt som Stiftelsens styrelse beslutar.

4 §       Förvaltning av kapital
Stiftelsens medel skall förvaltas på betryggande sätt och tillgångarna skall ge bästa möjliga avkastning med hänsyn till detta. Styrelsen äger ej rätt att bedriva spekulation med stiftelsens tillgångar utan skall bedriva en placeringsverksamhet som utom allt rimligt tvivel säkrar Stiftelsens långsiktiga utveckling.

5 §       Styrelse
Stiftelsens styrelse skall bestå av minst fyra och högst sex ledamöter. Styrelseuppdrag skall gälla tills vidare utan bestämd mandattid. Utökning respektive minskning av antalet ledamöter enligt stadgarna med åtföljande personval beslutas av styrelsen. Vid ledamots avgång utses efterträdare av styrelsen. Minst en av styrelsens ledamöter skall inneha specialistkompetens, praktisk och/eller akademisk, inom området djurvård och/eller djurhälsa. Minst två av styrelsens medlemmar skall utses ur stiftarens styrelse. I det fall stiftaren upphör att existera i sin nuvarande form, gäller ej sistnämnda villkor.
Styrelsen kan adjungera ytterligare funktionärer med speciell inriktning som kan vara av betydelse för stiftelsens verksamhet.
Styrelsen är beslutsmässig med maximalt en ledamot frånvarande. Beslut fattas med enkel majoritet. Ordföranden har utslagsröst vid lika röstetal.

6 §       Styrelsens åligganden
Styrelsen väljer inom sig ordförande och sekreterare. Sekreteraren har i uppdrag att föra stiftelsens protokoll och tillsammans med ordföranden föra dess skriftväxling.
Stiftelsen tecknas av den eller dem som styrelsen därtill utser.
Styrelsen ansvarar för förvaltningen av stiftelsens alla (rörande) angelägenheter.
Ordföranden skall tillse att sammanträden hålls när så behövs och kallar härtill skriftligt eller muntligt. Nödig dokumentation skall åtfölja kallelsen i frågor om större beslutsärende.
Ordföranden är skyldig att kalla till sammanträde inom fjorton dagar efter det att minst två ledamöter begärt detta.
Minst två (2) sammanträden skall hållas per år.
Vid stiftelsens sammanträde skall föras protokoll som skall justeras av ordföranden jämte den eller de ytterligare personer som vid varje tillfälle därtill utses. Protokollen skall föras i nummerföljd och förvaras på betryggande sätt.
Stiftelsens styrelse skall före februari månads utgång ha behandlat och genomgått stiftelsens räkenskaper och förvaltning.

7 §       Verksamhetsår
Räkenskapsåret skall vara kalenderår.
För stiftelsen skall föras erforderliga räkenskaper. Vid varje bokföringsårs slut skall upprättas bokslut med verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning.
Årsmöte skall avhållas senast före maj månads utgång.

8 §       Revisor
Senast före mars månads utgång skall styrelsens förvaltningsberättelse och föregående års räkenskaper överlämnas till revisor, vilken inom en månad skall avge revisionsberättelse enligt god redovisningssed och gällande lagstiftning i Sverige med angivande huruvida styrelsen förvaltat stiftelsen i enlighet med stiftelseförordnandet och föreskrifter.

9 §       Ändring av föreskrifter
Ändring av stiftelsens föreskrifter, som inte gäller syfte och verksamhet får göras genom två efter varandra enhälliga styrelsebeslut. Vid permutation gäller stiftelselagen.

10 §     Upplösning av stiftelsen
Stiftelsen kan upplösas om styrelsen ansöker härom enligt  gällande bestämmelser avseende hur en stiftelse upplöses. I samband härmed skall förordnas angående stiftelsens tillgångar som i första hand bör fortsätta att tjäna stiftelsens syften enligt dessa stadgar.

Hässleholm 2011-11-24
SVELAND DJURFÖRSÄKRINGAR ÖMSESIDIGT